جهان واقع مکاتب فلسفی
@filsoufidan
محسن کدیور دو‌باره سخنانی غیر‌اخلاقی
در‌باره من نوشته است.
چنانکه قبلا نوشته‌ام
باب توبه بروی او بازست
و فقط با این کارست که
هم گناهانش ‌شسته خواهد شد
هم ماده نزاع برکنده خواهدشد.
من هم دعا می کنم تا خداوند به او توفیق توبه دهد.

تا کنون کردی چنین اکنون مکن
تیره کردی آب را افزون مکن !
@filsoufidan
جای خالی یک روشنفکر دینی حس میشه
@filsoufidan
قبول دارید رونق فلسفه و فلاسفه در ایران داره کم میشه؟


فیلسوفیدن رو جمع کنیم بریم ـــیدن چیز دیگه
@filsoufidan
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
به نظر میاد فقط دنبال اتاق خالی بودن
@filsoufidan
هرچی آقامون راسل بگه
@filsoufidan
حکمت مشاء
حکمت اشراق
حکمت متعالیه
عرفان نظری
MbHashemzade
@filsoufidan
هر کس در برگه رأی نوشت ملکیان، منظورش منم
@filsoufidan
بالاخره نتایج انتخابات رو اعلام میکنن اما درصد مشارکت رو نه
@filsoufidan
بلایند دیت‌ها تا کنون نه تنها مشکلی را حل نکرده‌اند بلکه خودشان بخشی از مشکل بوده‌اند 👴
@filsoufidan
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#گیف نیاز نداری بذار، نیاز داری بردار
در کامنت
www.tg-me.com/filsoufidan
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
وقتی تو سمپوزیوم میخوای جلوی اساتید دیگه نظر شاذی ارائه بدی
www.tg-me.com/filsoufidan
الله Vs یهوه
www.tg-me.com/filsoufidan
2024/07/22 15:01:05
Back to Top
HTML Embed Code: